Reklamacje

Utwórz dokument PDF Drukuj tekst

Procedura rozpatrywania reklamacji

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określony jest ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar bez wad. Odpowiedzialność, w tym zakresie regulują przepisy określone w art. 556 oraz 556¹- 556³ Kodeksu cywilnego.

Reklamację z tytułu rękojmi można złożyć w następujący sposób:

a)      pisemnie na adres Sprzedawcy: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice,

b)      w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@nj.com.pl

c)      telefonicznie pod numerami: 513 172 242 (opłata wg stawki operatora)

W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie następujących informacji:

a)      imię i nazwisko,

b)      adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu,

c)      dane dotyczące reklamowanego towaru (nazwa towaru, data zakupu),

d)     opis dostrzeżonej wady w towarze,

e)      żądanie z tytułu przysługujących praw z rękojmi wynikających z Kodeksu cywilnego,

f)       preferowany sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może:

a)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o ile wada jest istotna,

c)      żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d)     żądać usunięcia wady,

Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

Towar w stosunku, do którego ujawniła się wada należy dostarczyć na adres: NJ Jadwiga Księżyk, ul. Brylantowa 15, Kunowice, 69 – 100 Słubice.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 

Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

W celu skorzystania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Konsument może:

a)      zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozwiązanie sporu pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą. Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały prowadzą mediacje mające na celu rozstrzygnięcie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem. Mediacje są prowadzone na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

b)      złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy przed stałym polubownym sądem konsumenckim, działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Na stronie internetowej UOKIK znajduje się wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich – https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

c)      skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów

d)     skorzystać z pomocy prawnej świadczonej przez organizacje pozarządowe takiej jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 0 800 007 707 lub drogą elektroniczną: porady@dlakonsumentow.plKontakt

NJ - sklep internetowy NJ.com.pl
ul. Szkolna 10, Kunowice
69-100 Słubice
woj. lubuskie
tel.fax - 095 75 835 31
tel.kom. - 513 172 242
email: biuro@nj.com.pl

Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (cookie). Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności. OK, rozumiem